Gyvenu LT

Be pavadinimo1

Tarptautinė migracija pasaulyje tapo įprastu, neatsiejamu modernios visuomenės reiškiniu. Nuo 2014 m. į Šiaulių regioną atvykusių ir leidimą dirbti gavusių užsieniečių skaičius išaugo 50%. Gyvenamąją vietą Šiaulių m. deklaravusių asmenų skaičius išaugo 157%. Esant imigracijos didėjimui atsiranda kitataučių integracijos į visuomenę poreikis. Viena svarbiausių sėkmingos integracijos sąlygų – galimybė susirasti darbą Lietuvoje. Norint šį tikslą pasiekti būtina įgyti profesinę kvalifikaciją ir sociokultūrines kompetencijas, reikalingas darbo rinkoje.

Projekto veiklos apims aktualias temas: Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį – pasitelkiant Lietuvos tautinius šokius tikslinės grupės atstovai bus supažindinami su Lietuvos kultūra, skatinami bendrauti lietuvių kalba tarpusavyje ir su lietuviais; Lietuvos kultūros pažinimas Lietuvos liaudies buities muziejuje – numatoma išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų; informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas – teikiamos nuolatinės konsultacijos ir tarpininkavimas jas gaunant; profesinės karjeros planavimas – mokymai, kurių tikslas – sudaryti tikslinės grupės asmenims galimybes įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką, Lietuvos visuomenę bei formuoti pilietines vertybines nuostatas; savanorystė – mokymai, skatinantys savanorišką veiklą; bendradarbiavimas ir informacijos sklaida – vieša diskusija miesto renginio metu ir 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką.

Projekto veiklose dalyvaus dalyviai – 40 tikslinės grupės asmenų.  savanoriai – 6 asm.

Projekto tikslinė grupė (toliau TG) – darbingi  pabėgėliai bei kitataučiai ir jų šeimos nariai, kurie dėl savo esamos situacijos patiria socialinę atskirtį. Projekto veiklose gali dalyvauti TG asmenys ir jų šeimos nariai savitarpio pagalbos, sėkmingos integracijos užtikrinimui.

Projektas įgyvendinamas 2019-01-02 – 2022-01-02.

Projekto partneriai: Tautinių šokių klubas „Vajaunas“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, Socialinės integracijos centras.