Suaugusiems

EMOCINIS IMUNITETAS SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOJE

Programos tikslas – ugdyti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų emocinį atsparumą ir efektyvią komunikaciją. Mokymo programoje tikslingai parinktos užduotys stiprins dalyvių savivertę, savigarbą, gebėjimą priimti socialinę įvairovę, adekvačiai reaguoti į pasikeitimus, išlaikyti dėmesingumą, vidinę pusiausvyrą. Terapiniai užsiėmimai padės socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams atpažinti savyje esančius įsitikinimus, nuostatas, stereotipus trukdančius sėkmingai sutarti su savimi, kitais, efektyviai bendrauti įvairiuose lygiuose ir valdyti save probleminėse situacijose.

Programos trukmė: 16 val.
Programos numeris: SD20170056


BESIMOKANTI BENDRIJA: SINERGIJA. VYSTYMASIS. DARNA.

Programos esmė – pagilinti ir išplėsti daugiabučių namų savininkų bendrijų ir sodininkų bendrijų pirmininkų, valdybos ar jų įgaliotų asmenų profesinei veiklai reikalingas žinias apie efektyvią įstaigų veiklą. Siekiama ugdyti šių asmenų bendrąsias ir kultūros kompetencijas, supažindinti su bendrijos valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, darbo organizavimo tvarka, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais būtinais ir reikalingais dokumentais, prisiimti atsakomybę už veiklų organizavimo ir įgyvendinimo pažeidimus, motyvuoti asmenis mokytis visą gyvenimą. Baigę programą dalyviai sustiprins kritinio mąstymo įgūdžius, padidins reflektyvumą, lavins socialinį, ekonominį, skaitmeninį, aplinkosauginį raštingumą, sugebės bendrijoms ir jų nariams perteikti informaciją ir įgalins bendrijas efektyviau ir rezultatyviau veikti, sukuriant sumanias bendrijas ir bendruomenę. Taip pat geriau pažins savo stiprybes ir silpnybes, mokymosi stilių, juos motyvuojančius veiksnius, praplės pažinčių ratą.

Programos trukmė: 70 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000375


METODŲ MUGĖ

Praktiniai mokymai skirti asmenims, dirbantiems su priklausomybės ligomis sergančiaisiais. Mokymų tematika: įtampos valdymas, darbas savipagalbos grupėse kuo reikšmingas pasidalijimas patirtimi tokio pat likimo žmonių, ką duoda bendrumas, abipusė sąveika ir pasitikėjimas, kokie kylantys nesutarimai gali apsunkinti bendravimą savipagalbos grupėse – konfliktų valdymas ir sprendimai, komandinio darbo (įstaigoje ir tarp institucijų) valdymas ir nauda, darbas su priklausomybes turinčių asmenų šeimomis (artimųjų konsultavimo aspektas), prevencinių priemonių taikymo galimybėmis.

Programos trukmė: 16 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 223000176


SUMANI KOMANDA – ĮKVĖPTI VEIKTI

Kuo unikalus sumanumas, kaip jo siekti komandoje?  Tik sumanus vadovas gali ugdyti darbuotojo atsakomybę, kūrybiškumą, įkvėpti veikti, skatinti pokyčius komandoje. Taip, tai kiekvieno svajonių komanda. Seminare įgytos žinios ir praktika padės atpažinti privalumus ir kliūtis į sumanesnį „Aš“. Atskleista „įkvėpimo“ paradigma, žodžio įtaka, išanalizuotas pokytis kaip iš jėgos emocinės pozicijos pereiti į galios, padės vadovams ir komandos nariams kurti norimus santykius, transformuos asmeninę patirtį, keis požiūrį į darbą. Programa skirta komandų vadovams ir jų nariams, siekiantiems, kad į darbą norėtųsi sugrįžti.

Programos trukmė: 18 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000127


ASMENINIO IŠSKIRTINUMO PRIĖMIMAS. SĖKMĖS MOTYVACIJA.

Kiekvienas esame unikalus, išskirtinis savo išoriniais bruožais, vidine patirtimi, vaidmenų suvokimu. Asmenines savybes galime pažinti analizuodami kitų žmonių poelgius, stebėdami save, atpažindami ketinimus, mintis, emocijas. Visus jungia sėkmės poreikis, tik dėl skirtybių, kelias į sėkmę skiriasi.
Tai patyčių, mobingo prevencijos programa, įgalinanti kurti savitą esybės stilių, padedanti priimti savo stiprybes, atpažinti rezervines puses ir kartu geriau suvokti kitų poreikius. Įsisąmoninta skirtybė padeda kurti efektyvesnius santykius grupėje, komandoje. Programoje analizuojama asmeninės atsakomybės, dėmesio lokalizavimo, emocijų valdymo problematika. Praktinės užduotys padės suvokti tiesiausią kelią į sėkmę realizuojant savo išskirtinius gebėjimus žinias ir įgūdžius.

Programos trukmė: 24 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000148


ASMENYBĖS SAVIUGDOS IR VERSLUMO GEBĖJIMŲ PLĖTOTĖ KARJEROS PROJEKTAVIME

Šiandieniniame veiklos pokyčių pasaulyje verslumas plačiąja prasme suprantamas kaip atvirumas naujovėms, gebėjimas priimti karjeros sprendimus, kelti ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, pasitikėti savimi. Švietimo sistemoje verslumas akcentuojamas kaip savarankiškumas, atsakomybė, inovatyvumas bendrąja prasme. Todėl verslumo gebėjimų plėtotė, projektuojant individualią karjerą, šiandien tampa būtinybe. Programos idėja – atskleisti asmenybės tobulėjimo erdvę, įsisąmoninti savo stiprybes karjeros sėkmės link. Dalyviai įvaldys naujausias asmeninio potencialo ugdymo žinias ir įrankius. Naujų įgūdžių įgalinimas padės vizualizuoti karjeros tikslus, išlaisvinti kūrybines galias, valdyti pokyčius.
Programos tikslas – įgalinti verslumo gebėjimus karjeroje, plėtojant asmenybės saviugdą.

Programos trukmė: 40 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000149


KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI

Kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems – tai mokymų programa, kurios metu siekiama suteikti kasdienių bei darbinei veiklai būtiniausių kompiuterinio raštingumo žinių. Išmokyti naudotis viešosiomis ir kitomis elektroninėmis paslaugomis, valdyt skaitmeninę informaciją bei supažindinti su nuotolinio mokymosi galimybėmis. Programa gali būti derinama pagal dalyvių poreikį.

Programos trukmė: 100 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000147


PILIETIŠKUMAS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAI LIETUVOJE: SUDERINAMUMO VEIKSNIAI

Siekiant kurti atvirą, darnią ir aktyvią visuomenę svarbu užtikrinti kiekvieno piliečio domėjimąsi aplinka, kritišką informacijos vertinimą, atvirą nuomonės išsakymą bei dalyvavimą šalies renginiuose, diskusijose. Šie pilietiškumo mokymai suteikė žinių apie įvairiapusiškas prisitaikymo galimybes: kultūriniu, darbiniu, teisiniu aspektais. Tuo pačiu tai ne tik informacijos suteikimas, bet ir kalbinių įgūdžių, žodyno plėtojimas. Taip pat mokymų programa moko suvokti tolerancijos kitam asmeniui svarbą, ugdo socialinį pasitikėjimą, padeda suprasti solidarumo reikšmę kitų socialinių grupių atžvilgiu.

Programos trukmė: 48 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000074


SAVANORYSTĖ – KELIAS Į ATEITĮ

Nėra geresnio būdo įgyti neįkainojamos patirties, susipažinti su bendraminčiais savanoriaujant. Mokymų programa ,,Savanorystė – kelias į ateitį“ supažindina dalyvaujančius su savanoriavimo galimybėmis, teisine informacija. Mokymų metu inovatyviais būdais ugdomos asmenybės gerosios savybės, komunikaciniai gebėjimai, mokomasi dirbti komandoje,  formuojamas pasitikėjimas savimi.

Programos trukmė: 42 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000072


VIEŠIEJI PIRKIMAI PRADEDANTIESIEMS

Trūksta žinių viešųjų pirkimų srityje? Reikia organizuoti viešojo pirkimo konkursą? Parengta programa supažindins jus su viešųjų pirkimų taisyklėmis bei nuostatomis. Dalyvaujantys įgys žinių apie viešųjų pirkimų ypatumus, įgyvendinimo procesus, valdymo specifiką bei sutarčių sudarymo reikalavimus.

Programos trukmė: 42 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000073


VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ SOCIALINĖ ADAPTACIJA: GYVENIMO PILNATVĖS ĮPRASMINIMAS

Vienas iš neišvengiamų gyvenimo tarpsnių – senatvė. Kaip išmokti “kūrybiškai“ pasenti. Tai gyvenimo tarpsnis, kuriame daug pozityvios patirties, bet dažnai trukdančios prisitaikyti. Spartus gyvenimo tempas sąlygoja daugybę problemų, kurios laiku neišspręstos žlugdo asmenybę. Padėti sau, kaip ir atleisti sau, nėra paprasta. Probleminėje situacijoje regresuojame savo elgesiu, todėl energetiniai resursai, gynybos mechanizmai negeba apsaugoti nuo emocinio pasimetimo, neadekvačių sprendimų. Tik suvokdamas savipagalbos esmę, gebėdamas valdyti savo emocijas stresinėje situacijoje, žmogus gali racionalizuoti problemą, pačią situaciją. Pagyvenę žmonės, net visiškai nepajėgūs veikti, turi išliekančią galimybę būti aktyvūs savo vidiniame pasaulyje, atrasdami vis naujas įžvalgas, ruošdamiesi pasitikti garbingą senatvę.
Programoje analizuojamos vyresnio amžiaus asmenų integravimosi į visuomenę, darbo rinką problemos, vidinės bei išorinės jų prielaidos, atsparumą sąlygojantys veiksniai. Aktualizuojamas ir įprasminamas gyvenimo pilnatvės turinys. Mokymo programa orientuota į vidinių problemų įveikos resursų mobilizavimą – socialinės kompetencijos ugdymą.

Programos trukmė: 18 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 221000150


PAVYZDŽIO GALIA. KĄ KEISTI SAVYJE, KAD APIE MANE GALVOTŲ KITAIP

Profesinėje veikloje svarbu ne tik mokėti tinkamai pritaikyti žinias, bet sugebėti nuolat keistis. Programoje pristatomi brandžios asmenybės kūrimo aspektai, saviugdos žingsniai kelyje į sėkmę. Aptariamas mokytojo pavyzdžio galios vaidmuo ugdymo procese, betarpiškumo ribos, žinojimo ir suvokimo santykis. Atskleidžiama paslaptis – kaip ,,aprengti“ žinias, kad mokiniams jos taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus svarbiausių gyvenimo įgūdžių pristatymas padės auklėtojams pasirinkti užklasinės veiklos kryptis. Programoje dalyviai susipažįsta su asmenybės savęs vertinimo sistema, jos raida bei menkavertiškumo atsiradimo prielaidomis. Daug dėmesio skiriama „Aš vaizdo“ darnos (savigarbos) formavimui. Svarbiausia, ugdomas dalyvių asmenybinis tvirtumas – gebėjimas vadovaujantis asmeninėmis vertybėmis reikšti jausmus bei nuostatas, išsakyti ir apginti savo nuomonę, kurti lygiateisiškus santykius su ugdytiniais. „Pavyzdžio galia“ – išskirtinis „3-čiojo tūkstantmečio asmenybės brandumo ugdymo“ – metodas

Programa skirta mokytojams, ikimokyklinių įstaigų pedagogams.
Programos trukmė: 6 val. 


ĮTAMPA IR STRESAS. EFEKTYVUS KONFLIKTŲ VALDYMAS.

Kiekvienam iš mūsų svarbu mokėti įveikti iškilusias priešpriešas taip, kad nesugriauti savo ir kito žmogaus vertybių.. Nuolat besikeičianti komunikacija reikalauja naujų savo galimybių suradimo ir panaudojimo. Programoje analizuojama paradigma –„ pykti sveika“. Mokoma(si) subjektyvių konflikto tiesų, „su kuo turime susitaikyti“ ir efektyvios komunikavimo technologijos. Dalyviai skatinami formuoti naują požiūrį, prisiimant atsakomybę už bendravimo kokybę siekiant pozityvaus grįžtamojo ryšio. Analizuojami gyvenimo atsparumą sąlygojantys veiksniai. Įvardinami galimi pagalbos teikimo modeliai konkrečiose situacijose. Atsakoma, kaip bendrauti ir padėti vaikui, kad pats prisiimtų atsakomybę už savo elgesį ir emocinius sprendimus. Analizuojama, kaip „neperdegti“ mokytojui, pozityviai iškrauti emocinę patirtį. Garbingų santykių kūrimas šiandien ypač aktualus ugdymo procese. Emocijų valdymas – svarbiausia brandžios asmenybės savybė. Dalyviai mokymų naudą pajus per asmeninę patirtį ir gebės pritaikyti profesinėje veikloje.

Programa skirta mokyklų, ikimokyklinių įstaigų bendruomenių nariams, komandoms.
Programos trukmė: 6 val.


GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

Programoje analizuojami svarbiausi gyvenimo įgūdžiai, jų ugdymo būdai ir metodai. Atsakoma kokios gyvenimo sritys aktualizuotos siekiant sėkmės ir adaptyvaus prisitaikymo. Ko mokyti(is), kad žinojimas teiktų praktinę naudą, brandintų asmenybę. Mokytojas atskleis paslaptį – kaip ,,aprengti“ žinias, kad mokiniams jos taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus svarbiausių gyvenimo įgūdžių pristatymas padės auklėtojams pasirinkti užklasinės veiklos kryptis.

Programos trukmė: 6 val.


AUKLĖJIMAS BE PRIEVARTOS. KAIP SUKURTI NUOŠIRDŽIUS SANTYKIUS SU VAIKU

Šiandien neginčijama tiesa, kad bendravimo stilius su vaiku turi ypatingą reikšmę asmenybės vystymuisi. Nepatenkintas vaikų psichologinio kontakto poreikis daro įtaką savivertei, motyvacijai, emocinei pusiausvyrai. Net sunkios auklėjimo problemos išsprendžiamos, jei pavyksta atkurti palankų bendravimo stilių šeimoje, ugdymo įstaigoje. Programoje analizuojama „sunkių“ vaikų problema, aktualizuojamos elgesio ir emocijų korekcijos galimybės. Auklėtojai ir tėveliai mokymuose atpažįsta bendravimo kliūtis, įgyja naujos patirties plėtojant nuoširdžius santykius su vaiku, sužino kaip „išsigydyti“ savo vaikystės žaizdas. Programa orientuota į sėkmingos asmenybės ugdymą.

Programa skirta ikimokyklinių įstaigų auklėtojams, pradinių klasių mokytojams, tėveliams.
Programos trukmė: 6 val.


 

%d bloggers like this: